Disclaimer

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken wordt u gebruiker van deze website en stemt de gebruiker in met deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid:

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en zijn mitsdien niet uitputtend. Noordhollandbanden behoudt zich het recht voor deze gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen. Noordhollandbanden is niet aansprakelijk voor de gevolgen van aanpassing van deze website. Noordhollandbanden betracht bij het samenstellen, aanvullen, wijzigen en onderhouden van deze website uiterste zorgvuldigheid. Noordhollandbanden staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van deze website. U kunt geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie. Noordhollandbanden is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en welke voortvloeit uit het gebruik van deze website, danwel de onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen, noch de middels de website gesloten overeenkomsten. Op ieder gebruik van de diensten van Noordhollandbanden is de licentieovereenkomst van Noordhollandbanden van toepassing. Deze kunt u opvragen via info(at)noordhollandbanden.nl

Intellectuele eigendomsrechten:

Alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie worden voorbehouden. Het is de gebruiker van deze website derhalve niet toegestaan de informatie voor eigen gebruik te hanteren, op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaarmaken, te verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar te stellen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Noordhollandbanden.nl. Van alle door de gebruiker, eventueel door middel van Noordhollandbanden , op deze website geplaatste informatie rusten de intellectuele eigendomsrechten bij u. Door het plaatsen van informatie verstrekt u van rechtswege een kosteloze, onbezwaarde, mondiale, niet-exclusieve licentie aan Noordhollandbanden om deze informatie te gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden en openbaar maken met betrekking tot diensten van Tyrelease.com, alsmede marketing en/of promotiedoeleinden van Noordhollandbanden . Onder deze licentie wordt mede begrepen te vallen het recht van Noordhollandbanden om de informatie aan derden in gebruik te geven en derden deze bestanden te laten verveelvoudigen. U erkent en aanvaardt de mogelijkheid van overige bezoekers om de door u geplaatste informatie te gebruiken en verveelvoudigen. Noordhollandbanden is niet aansprakelijk voor naleving door overige gebruikers van uw rechten en is niet aansprakelijk voor enige hieruit voortvloeiende schade. U staat er voor in dat u volledig rechthebbende bent op de door u op de website geplaatste informatie en dat u volledig bevoegd bent de hiervoor genoemde licentie te verstrekken.

Derde(n):

Indien u via deze website een website van derden (via een link) raadpleegt, wijst Noordhollandbanden u erop dat deze informatie wordt verstrekt door die derde. Noordhollandbanden aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites. Het enkele linken, dan wel koppelen naar deze bestanden of websites houdt geen bekrachtiging daarvan in. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van websites van derden of de inhoud daarvan kan een inbreuk op de rechten van deze derde opleveren, waaronder deze van intellectueel eigendom en privacy.

Ontzegging:

Noordhollandbanden behoudt zich het recht voor een ieder de toegang tot deze website te ontzeggen, danwel het gebruik van deze website geheel of gedeeltelijk te beperken. Noordhollandbanden behoudt zich hiertoe het recht voor iedere toegang tot deze website te monitoren.

Vrijwaring:

Indien Noordhollandbanden , danwel diens werknemers, leveranciers, partners, licentiehouders of de auteur van deze disclaimer gerechtelijk of buitengerechtelijk wordt aangesproken door derden wegens of ten gevolge van uw gebruik van deze website, de door u geplaatste informatie, danwel de door u verstrekte licentie, vrijwaart u reeds nu en op eerste verzoek Noordhollandbanden. Voor vragen met betrekking tot deze disclaimer, deze website of Noordhollandbanden kunt u terecht bij info@Noordhollandbanden.nl © 2011, DKK SOLUTIONS, Hoorn.

Klant worden bij NHB

U Wilt klant worden bij Noordhollandbanden? Dat kan, vul het contact formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. U krijgt dan van ons inlogcodes om gelijk aan de slag te kunnen gaan. Op een later tijdstip maken we een afspraak om de juiste kortingen te koppelen aan de verwachte omzet.

wij leveren alleen aan garage bedrijven, fleetowners, en groothandels. 

  • Michelin
  • Continental
  • Vredestein
  • Pirelli
  • Bridgestone
  • Hankook